Prevádzkovateľom webového sídla umiestneného pod doménou kvalitnajazdenka.sk je:
obchodné meno: KPKM s.r.o.
sídlo: Koprivnícka 3401/9D, 841 02 Bratislava
IČO: 52 062 929
DIČ: 2120883831
Registrovaný: spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.133003/B
Adresa elektronickej pošty: info@kvalitnajazdenka.sk
Tel. číslo: 0904 748 784, 0903 752 008
(ďalej len „Prevádzkovateľ“)

Čl. I
Definície pojmov

Prevádzkovateľ: osoba špecifikovaná v záhlaví týchto VOP
Služby prevádzkovateľa: Preverovanie stavu vozidiel, sprostredkovanie financovania kúpy motorového vozidla, sprostredkovanie poistenia po kúpe motorového vozidla, výkup a predaj motorových vozidiel, dovoz motorových vozidiel na kľúč.
Používateľ: fyzická alebo právnická osoba využívajúca kvalitnajazdenka.sk.sk na vyhľadávanie ponúkaných motorových vozidiel, vyhľadávanie informácii o preverení a poistení vozidiel či financovaní kúpy vozidla.

Čl. II.
Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú proces a podmienky preverovania stavu motorových vozidiel, sprostredkovanie financovania kúpy motorového vozidla, sprostredkovanie poistenia po kúpe motorového vozidla, výkup a predaj motorových vozidiel, dovoz motorových vozidiel na kľúč, práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho, právo na odstúpenie od zmluvy, na stránke kvalitnajazdenka.sk.
 2. Príslušným orgánom kontroly poskytovania Služieb na Portáli a s nimi súvisiacich služieb je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27 (ďalej len „SOI“).

Čl. III.
Ochrana osobných údajov a súkromia

 1. Používateľ poskytuje dobrovoľne Prevádzkovateľovi osobné údaje podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len: „nariadenie GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej lej „Zákon o ochrane osobných údajov“), za účelom poskytovania služieb na Portáli a na služby poskytované Prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Používateľa na účely vypracovania kúpnych, poistných či iných zmlúv a s tým súvisiacich služieb na základe zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR. Doba uchovávania osobných údajov je 10 rokov odo dňa skončenia zmluvného vzťahu.
 2. Prevádzkovateľ Používateľa informuje, že v zmysle § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon o elektronických komunikáciách“) ho môže oslovovať s volaniami, so zasielaním e-mailov a SMS správ na kontaktné adresy, ktoré uviedol pri registrácii na účely priameho marketingu vlastných podobných tovarov a služieb. Volanie, e-mail alebo SMS správa podľa predchádzajúcej vety môže mať informačný alebo reklamný charakter a ich pôvodcom je Prevádzkovateľ. Nesúhlas s volaním, so zasielaním týchto e-mailov alebo SMS správ môže Používateľ kedykoľvek oznámiť Prevádzkovateľovi zaslaním e-mailu na adresu info@kvalitnajazdenka.sk. (alebo na iný kontakt pokiaľ tak určujú tieto Podmienky alebo Osobitné podmienky) alebo jednoduchým odhlásením pri každom doručení e-mailovej správy kliknutím na odkaz na konci e-mailovej správy. Prevádzkovateľ bude poskytovať osobné údaje na účely priameho marketingu týmto príjemcom: Slovenská obchodná inšpekcia, súd, orgány činné v trestnom konaní a ďalšie subjekty, ktorým je Prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje na základe zákona.
 3. Používateľ poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a je si vedomý toho, že jeho osobné údaje môžu byť sprístupnené tretím osobám – partnerským subjektom Prevádzkovateľa, ako poisťovne, leasingové spoločnosti. Partnerské subjekty sú Prevádzkovateľom vyberané s náležitou starostlivosťou pri rešpektovaní zákonných ustanovení. Osobné údaje môžu byť poskytnuté i partnerským subjektom mimo územia Slovenskej republiky, najmä do členských štátov EÚ v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov.
 4. Prevádzkovateľ je oprávnený odtajniť (pokiaľ je to z technického hľadiska možné) údaje Používateľa, ak to bude nevyhnutné z hľadiska dodržania zákona alebo v rámci súdnych sporov či správnych konaní vedených s Prevádzkovateľom, alebo proti Prevádzkovateľovi; aby boli chránené či bránené práva Prevádzkovateľa, alebo aby za daných podmienok bola chránená osobná bezpečnosť Používateľov produktov Prevádzkovateľa, alebo tretích osôb.
 5. Údaje o Používateľoch použije Prevádzkovateľ iba v medziach zákona o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ uchováva len meno a priezvisko, e-mailovú adresu a telefónne číslo Používateľa, názov spoločnosti, IČO a adresu.

Čl. IV
Preverenie motorového vozidla

 1. Služba preverenia motorového vozidla je platenou službou, ktorú si objednáva vlastník motorového vozidla, prípadne záujemca o kúpu motorového vozidla. Vyplnenie a odoslanie objednávkového formulára z webovej stránky kvalitnajazdenka.sk je pre zákazníka záväzné s čím je spojená povinnosť uhradiť faktúru za služby.
 2. Prevádzkovateľ po úhrade dohodnutej ceny a pristavenia motorového vozidla do obchodných priestorov Prevádzkovateľa vykoná v dohodnutej lehote komplexné preverenie vozidla pozostávajúcu z preverenia technického a právneho stavu motorového vozidla, elektronickej diagnostiky systému vozidla, overenia či na vozide neprebehla škodová udalosť a preverenia počtu najazdených kilometrov preverovaného vozidla.
 3. Prevádzkovateľ garantuje výsledky k aktuálnemu dňu vykonania preverenia vozidla. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné zmeny stavu vozidla po vykonanom preverení.
 4. Prevádzkovateľ sa zaväzuje vykonať
  • dokladové preverenie vozidla zo Slovenskej republiky do 3 pracovných dní od uhradenia objednávky zo strany používateľa
  • dokladové preverenie vozidla zo zahraničia do 7 pracovných dní od uhradenia objednávky zo strany používateľa
  • fyzickú obhliadku vozidla do 30 dní od uhradenia objednávky zo strany používateľa

  V prípade, ak by sa ani po 30 dňoch nepodarilo prevádzkovateľovi fyzickú obhliadku motorového vozidla vykonať z dôvodu nespolupráce tretej strany (napr. predavájuci, používateľ/objednávateľ, autobazár a pod.), uhradená cena za objednanú službu ostáva prevádzkovateľovi bez nároku na vrátenie.

 5. Prevádzkovateľ prehlasuje, že všetky informácie z dokladového preverenia získava z autorizovaných databáz. Za pravdivosť informácií z uvedených databáz nezodpovedá Prevádzkovateľ, ale spoločnosti alebo prevádzkovatelia týchto databáz.
 6. Prevádzkovateľ vykonáva diagnostiku motorových vozidiel len s originálnym a oficiálnym produktom (vrátane hardvérového aj softvérového vybavenia) s platnou licenciou.

Čl. V
Financovanie a poistenie motorových vozidiel

 1. Službu financovania a poistenia motorových vozidiel Prevádzkovateľ sprostredkuje prostredníctvom svojich obchodných partnerov na základe ich obchodných podmienok.
 2. Prevádzkovateľ proostredníctvom svojho špecialistu odporučí klientovi najideálnejšie riešenie s prihliadnutím na možnosti klienta a stav vybraného motorového vozidla.

Čl. VI.
Výkup motorových vozidiel

 1. Predávajúci prehlasuje a ručí kupujúcemu, že:
  1. motorové vozidlo nemá žiadne právne vady, teda najmä nie je zaťažené záložným právom, nájomným alebo iným užívacím právom, alebo akýmkoľvek iným právom tretích osôb. Predávajúci ďalej prehlasuje, že proti nemu nie je vedené žiadne súdne alebo správne konanie, z ktorého by hrozilo zabezpečenie jeho majetku, ani výkon rozhodnutia, alebo exekučné konanie, že motorové vozidlo (resp. hnuteľný majetok predávajúceho) nie je v čase prevodu vlastníckeho práva postihnutý výkonom rozhodnutia alebo exekučným záložným právom a nie je uvedený na súpise hnuteľných vecí vydaným exekútorom. Predávajúci ďalej prehlasuje, že na jeho majetok nebol podaný návrh na začatie konkurzného konania alebo reštrukturalizácie a ani nie je v úpadku podľa príslušných právnych predpisov.
  2. motorové vozidlo nebolo poškodené pri povodni- t.j. najmä motorové vozidlo nestálo dlhšiu dobu v zatopenom území, nebolo pod vodou, interiér nebol zanesený blatom a nánosmi z povodní
  3. stav počítadla prejdenej vzdialenosti motorové vozidlou, tak ako je uvedený v kúpnej zmluve, zodpovedá skutočnému stavu najazdených kilometrov, je presný a pravdivý a predávajúci nevykonal neoprávnenú manipuláciu s počítadlom prejdenej vzdialenosti;
  4. bol kupujúcim pred uzavretím kúpnej zmluvy informovaný o všetkých poplatkoch, ktoré v súvislosti s predajom motorové vozidlou platí kupujúcemu a o ich aktuálnej výške a výslovne s nimi súhlasí.
 2. V prípade ak motorové vozidlo patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov predávajúci prehlasuje, že informoval svojho/svoju manžela/manželku o zamýšľanom predaji vozidla, podľa kúpnej zmluvy a že tento s tým výslovne súhlasí.
 3. Predávajúci bol riadne poučený a upozornený na právne dôsledky nepravdivosti vyššie uvedených prehlásení ako aj na možnosť naplnenia skutkovej podstaty trestného činu podvodu podľa príslušných ustanovení trestného zákona.
 4. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré mal automobil v čase prechodu nebezpečenstva škody na automobile s výnimkou vád, o ktorých kupujúci v čase uzavretia kúpnej zmluvy vedel a ktoré boli spísané oboma stranami v kúpnej zmluve, prípadne v preberacom protokole.
 5. Vada, ktorá sa prejaví do šiestich mesiacov odo dňa prevzatia motorového vozidla, sa považuje za vadu, ktorá bola už v deň prevzatia.
 6. Nárok zo zodpovednosti za vady na motorovom vozidle a nárok na náhradu škody sa uplatňuje podľa Občianskeho zákonníka.
 7. Kupujúci má nárok na zmluvnú pokutu od predávajúceho vo výške kúpnej ceny v prípade, ak kupujúci, alebo ďalší vlastník bude nútený vydať motorové vozidlo orgánom činným v trestnom, exekučnom, vykonávacom konaní alebo v reštrukturalizácii príp. priamo pôvodnému vlastníkovi motorového vozidla alebo bude vozidlo odobrané orgánom činným v trestnom, exekučnom, vykonávacom konaní alebo v reštrukturalizácii, alebo konkurze.
 8. V prípade, že kedykoľvek, teda i po predaji automobilu kupujúcemu, vyjdú najavo skutočnosti, ktoré by boli v rozpore s prehláseniami predávajúceho uvedenými v čl. VI. ods. 1 písm a) – c) VOP, je kupujúci oprávnený požadovať od predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 3.800,- € (slovom tritisícosemsto eur). Zmluvné strany považujú nárok kupujúceho na zmluvnú pokutu za nesporný a jeho výšku za primeranú a oprávnenú.
 9. Zmluvné pokuty uvedené vyššie sú splatné do 7 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy zaslanej zo strany kupujúceho predávajúcemu. Zaplatením zmluvnej pokuty podľa tohto článku nie je dotknutý nárok kupujúceho na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa táto zmluvná pokuta vzťahuje.

Čl. VII
Predaj motorových vozidiel

 1. Podmienky predaja motorových vozidiel budú upravené s každým kupujúcim samostatne v kúpnej zmluve.

Čl. VIII
Záverečné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto VOP je splnená umiestnením nových VOP na webovom sídle umiestnenom pod doménou kvalitnajazdenka.sk.
 2. Na vzťahy medzi Prevádzkovateľom a Používateľom a ktoré nie sú upravené týmito VOP, sa vzťahujú príslušné ustanovenia o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
 3. Na vzťahy medzi Prevádzkovateľom a Používateľom, ktorým je právnickou osobou, a ktoré nie sú neupravené týmito VOP, sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
 4. Používateľ vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať.
 5. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 24.1.2019.