Podmienky financovania

Vozidlo:
osobné, úžitkové do 3,5 t od roku výroby 2002
Akontácia:
od 20 – 60% z kúpnej ceny
Doba splácania:
v závislosti od roku výroby vozidla, od 6 – 60 mesiacov
Poistenie:
zvýhodnené HP + PZP v splátkach, možnosť individuálneho poistenia, v prípade, že výška úveru nepresiahne sumu 5.000 €, HP nie je nutné

Požadované doklady

Súkromná osoba

 • dva doklady totožnosti (občiansky preukaz, vodičský preukaz, pas)
 • potvrdenie peňažného ústavu o vedení účtu alebo kópia výpisu účtu v tuzemskej banke
 • potvrdenie od zamestnávateľa o výške príjmu
 • písomný súhlas manžela (manželky) s uzatvorením Zmluvy o AutoKredite
 • cudzí štátny príslušník predkladá doklad o povolení k dlhodobému pobytu vydaný PZ SR a pas

Podnikateľ s jednoduchým účtovníctvom

 • živnostenský list
 • osvedčenie o pridelení daňového identifikačného čísla pre DPH (ak je nájomca platcom DPH)
 • potvrdenie peňažného ústavu o vedení účtu alebo kópia výpisu účtu v tuzemskej banke
 • dva doklady totožnosti (občiansky preukaz, vodičský preukaz, pas) podnikateľa
 • kópia daňového priznania za predchádzajúci rok, vrátane výkazov o príjmoch a výdavkoch a o majetku a záväzkoch, potvrdená daňovým úradom
 • v prípade potreby ekonomické výkazy za aktuálne obdobie
 • ak živnosť existuje kratšie ako 6 mesiacov, musí mať ručiteľa, ktorý predloží doklady ako keby uzatváral zmluvu

Podnikateľ s podvojným účtovníctvom

 • výpis z obchodného registra nie starší ako 6 mesiacov
 • osvedčenie o pridelení daňového identifikačného čísla pre DPH (ak je nájomca platcom DPH)
 • potvrdenie peňažného ústavu o vedení účtu alebo kópia výpisu účtu v tuzemskej banke
 • dva doklady totožnosti (občiansky preukaz, vodičský preukaz, pas)
 • kópia daňového priznania za predchádzajúci rok, vrátane súvahy a výkonu ziskov a strát, potvrdená daňovým úradom
 • v prípade potreby ekonomické výkazy za aktuálne obdobie

Požadované doklady od predávajúceho

Súkromná osoba

 • občiansky preukaz
 • doklad o vedení účtu
 • osvedčenie o evidencií vozidla
 • výbava vozidla
 • počet najazdených kilometrov

Právnická osoba

 • osvedčenie o evidencií vozidla
 • výbava vozidla
 • počet najazdených kilometrov
 • v prípade predaja úžitkového vozidla je potrebná faktúra s vyčíslením DPH